ระบบงานบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เข้าสู่ระบบ)

 
 
 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบย่อย (ส่วนกลาง)
 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบย่อย (จังหวัด)
 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (จังหวัด)
 
 
 บันทึกการอบรมการใช้ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (eProject): หน่วยงานส่วนกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 063 225 0849 หรือ 0 2281 4552
หมายเลขภายใน 451 และ 514 เว็บไซต์: กลุ่มติดตามและประเมินผล
 
Font by: f0nt | Image by: Pixabay | Pexels | Unsplash | Photoontour | wikipedia
Designed by Freepik | Icon made by www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY | pngtree.com